วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

ประวัติห้องสมุด

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาลเดิมชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชัยบาดาล เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

      ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกาศใช้ มีผลใช้บังคับส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี เปลี่ยนสภาพเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาโดยปรับเปลี่ยนให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชัยบาดาล เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตารมอัธยาศัยอำเภอเดชัยบาดาล เรียกโดยย่อว่า กศน.อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดส่วนงานของสถานศึกษาให้ห้องสมุดประชาชนอำเอชัยบาดาล ที่ตั้งอยู่ในอำเภอใดให้เป็นส่วนงานหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนั้น ๆ จึงมีผลให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลเป็นส่วนงานหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาล