วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

ระเบียบ/กติกา

หลักฐานแนบใบสมัคร

-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม/7 วัน ส่งช้าปรับเล่มละ 2 บาท

-หากสื่อชำรุด/หาย ชดใช้เท่าราคาสื่อที่ชำรุด/หาย