วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

การให้บริการ

ระเบียบการสมัครสมาชิก


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน


ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ

1. สมัครเป็นสมาชิก
2. ไม่นำบัตรผู้อื่นมาใช้
3. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
4. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม/ 7 วัน
5. ส่งหนังสือเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับเล่มละ 2 บาท / วัน
6. หากทำหนังสือหาย จะต้องชดใช้เงินเท่าราคาหนังสือและค่าวัสดุซ่อม
7. หากหนังสือชำรุด ชดใช้เท่าราคาหนังสือ
8. บัตรหายหรือชำรุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรใหม่